Referat

Dato: Mandag 21. februar 2022

Sted: Skovgård Hotel (Arentsminde Cafeteria), Thyvej 16, Arentsminde

Inden generalforsamlingen var der hyggeligt samvær med kaffe og kage samt sange fra Højskolesangbogen. Generalforsamlingen blev indledt af Gerda Tranberg, formand for Kunstgruppen Silikone, som bød velkommen.

1. Valg af dirigent og valg af referent

Birgit Stokbro blev valgt som dirigent og Birgit Thygesen blev valgt som referent.
Birgit Stokbro (dirigent) startede med at konstatere, at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt.

2. Bestyrelsens beretning. Godkendelse

Formanden (Gerda Tranberg) fremlagde bestyrelsens beretning.
Der er kommet 7 nye medlemmer i 2021. Gruppeaktiviteterne blev gennemgået.
Kurserne blev gennemgået.

Silikones 20-års jubilæum blev afholdt med middag den 1. oktober med deltagelse af 24 medlemmer.

Udstillingerne blev gennemgået. Der blev spurgt ind til Påskeudstillingen på Bratskov. Traditionen bliver brudt i 2022, hvor udstillingen arrangeres af en anden kunstgruppe, men nu er Bratskov booket i påsken fra 2023 og frem til 2030.

Et nyt tiltag i 2021 fra Jammerbugt Kommune er kulturugen i uge 40. Jubilæet blev fulgt op med udstilling på Bratskov.

For tredje gang blev der afholdt Bæredygtighedsudstilling i uge 42. Det afholdes under Svinkløv/ Slettestrand foreningen. 

Fællesudstillingen ultimo november blev ikke helt som ønsket. Derfor har udstillingsudvalget og bestyrelsen holdt evaluering af fællesudstillingen og der kommer senere et koncept for kommende fællesudstillinger.

Nye tiltag i 2022:

Maleweekend 12-14. august i Lille Norge – se pkt. 9
Kulturuge 40 – Udstilling i naturen – se pkt. 8
Besøg hos en kunstner – mere om det senere.

Beretningen kan læses på www.kunstgruppen-silikone.dk.

Beretningen blev godkendt.

3. Årsregnskab for 2021 og Budget for 2022. Godkendelse

Kassereren (Birgit Thygesen) fremlagde regnskabet for 2021.
Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Budgettet for 2022 blev gennemgået. Der er tilføjet et beløb fra brugerbetaling, se pkt. 5.
Der var bemærkning vedr. størrelsen af tilskud til Fællesudstillingen på 2000 kr. Det blev besluttet at udstillingsudvalget selv bestemmer, om der opkræves et gebyr for at udstille, for at få lidt flere midler til annoncering, forplejning, musik m.v.

Det blev foreslået at søge fonde, hvis der bliver behov for større enkeltbeløb til konkrete projekter.

Budgettet blev godkendt.

4. Valg af revisor

Helle Christiansen blev genvalgt.

5. Fastsættelse af næste års kontingent

Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse til 350 kr. fra 2023.

Bestyrelsen foreslår, at der betales 20 kr. i brugerbetaling ved aktiviteter i lejligheden (opkræves 1-2 gange om året).

Både kontingentforhøjelsen og brugerbetalingen blev godkendt.

6. Indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag.

Det blev påpeget at forslag til kontingentforhøjelse og brugerbetaling burde have være stillet som forslag forud for generalforsamlingen. Generalforsamlingen besluttede dog, at det godt kunne behandles alligevel.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer

Bestyrelsen består af 5 medlemmer: Gerda Tranberg (formand), Gitte Jul (næstformand), Birgit Thygesen (kasserer), Vita Pedersen (sekretær), Susanne Jakobsen (arkivar og husalf).

På valg er Susanne Jacobsen (genopstiller ikke) og Birgit Thygesen (genopstiller). Bestyrelsen foreslår Anne Marie Kastberg som nyt bestyrelsesmedlem.

Birgit og Anne-Marie blev valgt.

Bestyrelsen består også af 2 suppleanter, som begge er på valg:
Ellen Nørmølle og Carsten Brix Froulund, som begge genopstiller. Forslag til opstilling til suppleant modtages meget gerne.

Ellen og Carsten blev valgt.

8. Forslag til kulturuge 40 – Kunst i naturen

Jette Crandal fortalte om idéen til arrangementet. Der er nedsat et udvalg på 4 til at arbejde med idéen – Kunst i naturen. Det tænkes afholdt i parken ved Bratskov. Der vil blive afholdt et møde for dem, der kunne være interesseret i at deltage.

9. Aktivitetsweekend i Lille Norge

Lejrskolen i Lille Norge er booket i en weekend i august. Prisen er 7000 kr. i leje for en weekend. Dertil kommer udgifter til mad. Er der interesse for at deltage i en weekend? Der skal være min. 12 deltagere for ikke at prisen bliver for høj.

Gitte sender en tilmelding ud for at finde ud af, om der er tilstrækkelig tilslutning.  

10. Udvalg og tovholdere

Der er ingen udskiftning af tovholdere.

Dog er der mulighed for at deltage i udvalget for fællesudstillingen, hvis man har lyst til det.

Hvis nogen kunne tænke sig at arrangere et kursus, vil Connie gerne være sparringspartner.


11. Evt.

Intet.