Vedtægter for Kunstgruppen Silikone

§1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kunstgruppen Silikone.
Foreningen har hjemsted i Jammerbugt Kommune.
Foreningens adresse er den til enhver tid siddende
formands adresse.

§1A Foreningens formål

Kunstgruppen Silikone henvender sig til personer, som er optaget af at udtrykke sig kunstnerisk, – det være sig billedligt, grafisk, skulpturelt, fotografisk m.v.

Det er foreningens formål at være rammen om arbejdende grupper for medlemmerne, som ved hjælp af inspiration fra hinanden, undervisning fra egne rækker eller udefra, kan udvikle sine kunstneriske udtryksmåder.

Det er endvidere foreningens formål at være rammen om en række sociale og kunstneriske arrangementer, så som kunstudflugter, udstillinger, workshops, andre former for sammenkomster m.v.

Foreningen tilbyder folkeoplysende voksenundervisning efter folkeoplysningsloven.

Foreningens virksomhed er almennyttig og åben for enhver.

§2 Foreningens ejendom

Ingen værdier, som måtte være i foreningens eje, kan overgives til enkeltpersoner. Ved foreningens ophør, skal sådanne værdier søges overgivet ti! anden forening med lignende formål.

§3 Hæftelse


Medlemmer af foreningen hæfter på ingen måde for foreningens eventuelle gæld

§4 Medlemmer

Medlem af foreningen kan enhver blive, der kan tiltræde foreningens formål.
Ethvert medlem kan uden varsel udtræde af foreningen. Der refunderes ikke kontingent.

§5 Kontingent

Der betales kontingent til foreningen. Størrelse og terminen vedtages af generalforsamlingen.

§6 Bestyrelse og revisor

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse, bestående af 5 personer samt to suppleanter.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, sekretær og kasserer umiddelbart efter generalforsamlingen. Valget sker for 2 år ad gangen, således at der hvert lige årstal vælges 2 og hvert ulige årstal vælges 3 personer.

Valgbar ti! bestyrelsen er alene medlemmer af foreningen. Revisor vælges ligeledes af generalforsamlingen. Denne kan vælges uden for foreningen.

Formanden eller et flertal i bestyrelsen tegner foreningen og kan udtale sig på foreningens vegne, samt disponere over foreningens aktiver i forhold til de retningslinjer, der er vedtaget af generalforsamlingen.

§7 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er bestyrelsens øverste myndighed. Den indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel til afholdelse i februar måned.
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, må skriftligt være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

§8 Regnskab

Regnskabsåret følger kalenderåret. Regnskabet fremlægges ti! godkendelse på den ordinære generalforsamling.

§9 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af enten formanden, et flertal i bestyrelsen eller af mindst en tredjedel af foreningens medlemmer. Indkaldelse sker på samme måde som ordinær generalforsamling.

§10 Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer sker ved at mindst to tredjedele af de fremmødte medlemmer på to generalforsamlinger stemmer for et forslag om vedtægtsændringer. Forslaget om
vedtægtsændringen skal fremgå af indkaldelsen.

§11 Foreningens opløsning

Et sådant forslag skal fremgå af indkaldelsen til generalforsamlingen.

Såfremt mindst to tredjedele af foreningens medlemmer, på en ordinær generalforsamling, stemmer for et forslag om af opløse foreningen, eller mindst to tredjedele af de fremmødte på en ekstraordinær generalforsamling, stemmer for et sådant forslag, skal foreningen opløses.


Revideret på generalforsamling den 9.2.2016 og ekstraordinær generalforsamling den 17.3.2016.