Referat af generalforsamling - 23. februar 2023


 1. Valg af dirigent og valg af referent
  Birgit Stokbro valgt som dirigent og Anne-Marie Kastberg som referent 

 2. Bestyrelsens beretning
  Beretningen blev godkendt.
   
 3. Godkendelse af årsregnskab 2022
  Regnskab blev godkendt.
   
 4. Godkendelse af budget 2023
  Budget blev godkendt.
   
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Gerda Tranberg og Helle B. Froulund valgt som bestyrelsesmedlemmer.
  Vita Pedersen og Carsten B. Froulund valgt som suppleanter.
   
 6. Valg af revisor
  Helle Christensen blev genvalgt.

 7. Indkomne forslag
  Forslag fra Connie Nordholt  ang. årlig brugerbetaling for lejligheden blev vedtaget som forsøgsordning i 2023.

  Forslag fra bestyrelsen ang. ophør af opgaven med arrangement af Påskeudstilling på Bratskov blev vedtaget, dog således at Helle Lindsmann undersøger muligheden for at fortsætte konceptet med nye samarbejdspartnere. Helle melder tilbage senest 1.9.2023.

  Forslag fra bestyrelsen ang. oprettelse af kursusudvalg blev vedtaget. Oprettelsen meldes ud på mail, så interesserede medlemmer kan melde sig.
   
 8. Fastsættelse af kontingent for 2024
  Bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse til 450 kr. blev vedtaget. Samtidig fjernes brugerbetaling for lejligheden fra 2024
   
 9. Gennemgang af udvalg og evt. nye udvalgsmedlemmer
  Gitte Juul ønsker ikke fortsat at deltage i div. festudvalg.
  Gitte fortsætter i arbejdsgruppen for udstillinger i Det Lille Galleri sammen med Helle Stelzner og Gitte Bauneborg.
  Carsten B. Froulund indtræder i gruppen ang. croquis.

 10. Evt.
  Kort snak om vigtigheden af at reklamere overalt, hvor det er muligt for at udbrede kendskabet til Silikone og skaffe nye medlemmer.